TÄYDEN PALVELUN PÖLYNPOISTOA
PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMIEN KUSTANNUKSET, HAJAUTETTU VAI KESKITETTY JÄRJESTELMÄ
PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄN ELINKAARIKUSTANNUKSET
Tyypillisesti 2-vuorotyössä toimivan pölynpoistojärjestelmän elinkaarikustannuksista karkeasti kolmasosa muodostuu alkuinvestoinnista ja kaksi kolmasosaa 10-20 vuoden elinkaaren käyttökuluista.
PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKULUT
Käyttökuluista suurimmat ovat puhallinenergia ja lämmitetyissä tiloissa korvausilman lämmitys.

Molempiin kuluihin voidaan vaikuttaa tarvittavan poistoilman määrällä.

Puhallinenergiakuluun vaikuttaa lisäksi järjestelmän painehäviöt.

Kolmas merkittävä kulu on suodatinmateriaali ja sen vaihtotyö
PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄN KULUJEN SUMMA
Kulujen summa määräytyy hyvin pitkälle jo järjestelmän suunnitteluvaiheessa.

Poistettavan ilman määrään voidaan vaikuttaa kohteen koteloinnilla, huuvaratkaisuilla jne.

Järjestelmän painehäviöön voidaan vaikuttaa oikeilla putkistoratkaisuilla, suodatinmateriaaliratkaisuilla, puhaltimen liityntähäviöitä alentavilla puhallinyhteillä jne.

Suodatinmateriaalin kulumiseen/vaihtoväliin vaikuttavat taas oikea pinta-alamitoitus, poistoilman pölypitoisuutta alentavat putkilähdöt poistokohteessa, oikeanlainen ilman tuonti suodattimelle ja oikea suodatinmateriaali

HYVÄ PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ
Hyvä pölynpoistojärjestelmä syntyy aina yhteistyössä asiakkaan kanssa, asiakkaalla on paras prosessituntemus ja meillä paras tieto siitä miten tehdään toimiva ja käyttökustannuksiltaan tehokas pölynpoistojärjestelmä.
HAJAUTETTU PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ
Jokaiseen poistokohteeseen asennetaan oma pölynpoistolaite

Erotettu pöly pudotetaan yleensä takaisin prosessiin

Puhdistettu ilma voidaan puhaltaa ulos jokaiselta laitteelta erikseen tai kootaan "puhtaan puolen" yhdyskanavalla yhteen pisteeseen, jolloin lämmön talteen otto tai kierrätys voidaan järjestää

"Puhtaan puolen" kanava ei ole kuluva komponentti

Sopii erinomaisesti prosesseihin, joissa poistopisteillä on suuret etäisyydet,eikä palautettupöly aiheuta haittaa (esim. kuljetinristeykset, siilot etc)

Päästömittauksen järjestäminen hankalampaa kuin keskitetyssä,ellei poistoja koota yhteen

Huoltokohteitten lukumäärä suurempi mutta yksittäisen laitteen huolto ei vaadi koko prosessin pysäyttämistä


Investointikulu yleensä pienempi kuin keskitetyssä
Hajautettu pölynpoistojärjestelmä
HAJAUTETTU PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ
KESKITETTY PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ
Poistokohteet kanavoidaan "likaisen puolen" kanavistolla yhdelle pölynpoistolaitteelle tai -asemalle.

Erotettu pöly voidaan palauttaa prosessiin tai ottaa erilleen vaihtolavalle/suursäkkiin, rakeistaa etc

Puhdistettu ilma voidaan kierrättää tai ohjata ulos lämmön talteenoton kautta,kierrätys vaatii yleensä
kontrolloidun jälkisuodatuksen

"Likaisen puolen" kanavisto on kuluva komponentti

Pitkät etäisyydet poistopisteitten välillä nostavat puhaltimen paineenkorotustarvetta ja energiankulutusta

Päästömittaukset voidaan hoitaa yhdestä pisteestä

Huoltokohteita vähemmän kuin hajautetussa järjestelmässä


Investointikulu yleensä suurempi kuin hajautetussa
KESKITETTY PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ
KESKITETTY PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ
SOITA MYYNTIIN +358 503410046 Kerava tai +358 503410045 Mikkeli